Actievoorwaarden Cartoon Network prijzenpakket

Deze actie wordt georganiseerd door Youfone en Cartoon Network.

De actieperiode loopt van 1 februari t/m 28 februari 2018. De actieperiode kan door de organisator tussentijds, zonder opgaaf van redenen, worden gewijzigd.

Deelname aan de actie wordt akkoord gegaan met de actievoorwaarden.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in overweging genomen.

Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn of toestemming hebben van een ouder/ voogd om deel te nemen aan de prijsvraag.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze actie.

De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen in een bestand.

Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Prijzen & Trekking
 
De winnaars zullen in week 12 2018 door middel van een trekking worden uitgekozen uit alle personen die hebben meegedaan met bovenstaande actie.

De prijs bestaat uit een Cartoon Network schoolpakket, inclusief pen, liniaal, etui, tas, en stickervel. Er worden maximaal 3 winnaars uitgekozen.

Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

De winnaars worden uiterlijk 16 maart 2018 via e-mail op de hoogte gesteld. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.

Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Youfone gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

Cartoon Network en/of Youfone is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie en/of geen prijs uit te keren indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd.
 
Aansprakelijkheid

Werknemers van Youfone of Cartoon Network, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze actie voortvloeiende handelingen.

Youfone, Cartoon Network, haar werknemers, de door haar inschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.

Youfone en Cartoon Network zijn niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de actie(website).

Youfone en Cartoon Network zijn niet aansprakelijk voor kosten die de deelnemer en genodigde in verband met deelname aan de actie maken.

Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, zien de deelnemer en genodigde af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.

De deelnemer vrijwaart Youfone en Cartoon Network van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene voorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Overige informatie

Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.
Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.