Privacybeleid

Youfone verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening gegevens, waaronder persoons- en verkeersgegevens, van U en mogelijke Eindgebruikers. Youfone gaat zorgvuldig met deze gegevens om, waarborgt het telefoongeheim en zorgt ervoor dat verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 
In dit privacystatement beschrijft Youfone haar beleid aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van haar dienstverlening. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken wordt dit privacystatement aangepast. Alle begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter hebben de betekenis die wordt weergegeven in artikel 1 van de algemene voorwaarden van Youfone.

Voor welke doeleinden gebruikt Youfone uw gegevens?
 
Persoonsgegevens
Youfone verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres,
afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:
a. Het technisch mogelijk maken van de dienstverlening, waaronder het opbouwen van verbindingen.
b. Het beheer van de relatie tussen Youfone en U waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de tussen Youfone en de klant gesloten overeenkomsten.
c. Het beheer van de relatie met U, waaronder notanavraag, klachtafhandeling, storingsopheffing, advisering, e.d.
d. Het factureringsproces, waaronder notavervaardiging, incasso, fraudepreventie en fraudeonderzoek, expensive call monitoring, interconnectiebetalingen.
e. Netwerkmanagement, waaronder netwerkplanning en netwerkarchitectuur en fraudedetectie.
f. Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, behandeling van ongewenste oproepen,
uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
g. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en op verzoek van U aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.
h. Ten behoeve van het uitgeven van (al dan niet elektronische) gidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten.
i. Ten behoeve van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van Youfone en
ten behoeve van dienstverlening van aan Youfone gelieerde ondernemingen, o.m. voor het doen van gezamenlijke aanbiedingen.
 
Verkeersgegevens
Youfone verwerkt uw verkeersgegevens (zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van een aansluiting, surfgedrag, IPadressen, URLs) voor de volgende doeleinden:
a. Ten behoeve van het vervaardigen van notas;
b. Ten behoeve van verkeersbeheer;
c. Ten behoeve van de afhandeling van uw verzoeken om inlichtingen met betrekking tot uw eigen Aansluiting;
d. Ten behoeve van de opsporing van fraude;
e. Ten behoeve van wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek;
f. Ten behoeve van marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten, mits U (of de feitelijke gebruiker van de Aansluiting) daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
g. Ten behoeve van de levering van toegevoegde waarde diensten, mits de contractant(of de feitelijke gebruiker van de Aansluiting) daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.
 
Locatiegegevens
Youfone kan uw locatiegegevens (de plaats waar gebruik wordt gemaakt van een Aansluiting), die niet noodzakelijk zijn voor het overbrengen van de communicatie, verwerken voor de volgende doeleinden:
a. ten behoeve van wettelijke verplichtingen, waaronder het verlenen van medewerking aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen en in het kader van strafrechtelijk opsporingsonderzoek;
b. ten behoeve van de levering van toegevoegde waarde diensten (zoals een(verkeers)informatiedienst), mits U (of de feitelijk gebruiker van de Aansluiting) daarvoor uw toestemming heeft gegeven, en die toestemming niet op enig moment tijdelijk heeft onthouden aan Youfone.
 
Hoe lang bewaart Youfone uw gegevens?
Youfone bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
 
Beveiliging van uw gegevens
Youfone draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de bestanden waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze wordt zeker
gesteld dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
 
Wat betekent het voor u als klant?
 
Recht op inzage van uw persoonsgegevens
Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat U kunt opvragen welke persoonsgegevens er van U zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U dient hiervoor een brief met een verzoek tot inzage, voorzien van uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen naar:
 
Youfone Nederland BV
Postbus 23441
3001 KK Rotterdam
 
Youfone heeft het recht om U maximaal €4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.
 
Recht op correctie van uw persoonsgegevens
Als klant heeft U het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. U dient hiervoor een brief met een verzoek tot correctie, voorzien van uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen naar:
 
Youfone Nederland BV
Postbus 23441
3001 KK Rotterdam
 
U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.
 
Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens
Als klant heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens.
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt U bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijv. bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden en/of verstrekking van uw gegevens aan derden voor direct marketingdoeleinden.
 
Tegen het gebruik van uw verkeersgegevens kunt u bezwaar maken indien uw verkeersgegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien uw verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten (Youfone wijst u er wel op dat u dan niet langer van die toegevoegde waardediensten gebruik kunt maken). Voor een beroep op het recht van verzet dient u een brief, voorzien van uw naam, adres en mobiele telefoonnummer te sturen aan Youfone Nederland BV, Postbus 23441, 3001 KK Rotterdam. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.
In geval van een beroep op het recht van verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens is Youfone gerechtigd U maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen, tenzij het een bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden betreft. Dit kan kosteloos bekend worden gemaakt.
 
Nummerweergave en alarmnummer 112
Youfone geeft standaard uw nummer door aan de opgeroepen Aansluiting. Wilt u niet dat uw telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen, dan kunt u per gesprek (eenmalig) de weergave van uw nummer blokkeren. U kunt de weergave blokkeren via de MyYoufone omgeving. Conform een wettelijke verplichting wordt bij het bellen naar het alarmnummer 112 uw telefoonnummer altijd meegezonden, ook als U Nummerweergave heeft laten blokkeren.
 
Notaspecificatie
Bij de specificatie van notas kan het telefoonnummer van de Aansluiting waarmee een verbinding tot stand wordt gebracht op de nota van de oproepende Aansluiting worden weergegeven, tenzij met de contractant van de opgeroepen Aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer zal worden afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt.
Een verzoek voor de zogeheten b-nummerafscherming kunt U indienen bij Youfone Nederland BV, Postbus 23441, 3001 KK Rotterdam. Youfone werkt samen met andere communicatieaanbieders om uw nummer ook op hun rekening te laten afschermen, maar kan er helaas niet voor instaan dat uw afgeschermde nummer nooit verschijnt op de rekening van die andere aanbieders.
 
Telefonische overlast
Indien u last heeft van aanhoudende hinderlijke of kwaadwillige oproepen en U niet weet van wie deze afkomstig zijn, kunt u bij Youfone schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. U kunt dit verzoek indienen bij Youfone Nederland BV, Postbus 23441, 3001 KK Rotterdam. Een dergelijk verzoek dient te zijn voorzien van de volgende gegevens:
a. uw naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens,
b. het nummer waarop de oproepen betrekking hebben,
c. een beschrijving van de aard en de ernst van de last als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen en
d. een indicatie van de data en tijdstippen van de desbetreffende telefoontjes.
Indien de identiteit van de beller bij Youfone bekend is, zal Youfone aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat u dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen.
Mocht dat niet helpen, dan kan Youfone u, in laatste instantie, het telefoonnummer met de naam en het adres van de beller geven. Van de gegevensverstrekking zal mededeling worden gedaan aan de beller wiens gegevens het betreft.
 
Cookies
Een methode die op veel internet paginas wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Vrijwel alle toonaangevende sites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte paginas verschaffen zij Youfone informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening van Youfone op het internet. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat U wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen.
 
Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen. Op de Youfone Websites worden cookies gebruikt om het mogelijk te maken dat U een Aansluiting bestelt bij Youfone. Tevens kunt U bij het inloggen op uw Account op de Youfone Website gebruik maken van de optie om uw gebruikersnaam te bewaren. In dat geval plaatst Youfone een permanente cookie op uw computer. Uw browser zal U bij ieder bezoek de mogelijkheid bieden de cookie te verwijderen